ERPP Advies: uw bouwkundig adviesbureau in Amsterdam

Bouwkundig adviesbureau ERPP Advies ondersteunt binnen de bouw en het vastgoed projectontwikkelaars en overheidsinstanties op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Ook voor uw project kan ERPP Advies op alle gewenste kwaliteitsniveaus advies en ondersteuning bieden. Onze focus ligt op de invalshoeken: Ruimtelijke Ordening, Civiele Techniek en Bouwen & Wonen.

De projectmanagers, adviseurs, toezichthouders en Wabo casemanagers van bouwkundig adviesbureau ERPP Advies staan klaar om u te ondersteunen bij uw bouwproject. Benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen? Neem direct contact op met onze adviseurs.

Expertise voor bouw- en vastgoed

Als bouwkundig adviesbureau voorziet ERPP Advies zowel in ondersteuning als zelfstandige realisatie. Ook voor uw bouwproject kan ERPP Advies ondersteunen door gekwalificeerd personeel aan te bieden of volledig te ontzorgen door projectmanagement uit handen te nemen. Onze project- en procesmanagers gaan gestructureerd te werk en zijn volledig toegewijd aan het vinden van de beste aanbevelingen en ondersteuning voor u.

Bij het vormen van een advies nemen onze specialisten daarom graag de tijd om uw organisatie en bedrijfscultuur te leren kennen. Als betrouwbare spil bij uw bouwproject is aansluiting op uw wensen namelijk niet enkel wenselijk: het is bij ERPP Advies vanzelfsprekend. Hieronder leest u hoe de professionals van bouwkundig adviesbureau ERPP Advies te werk gaan.

Bouwkundig adviesbureau Amsterdam

Een bouwkundig adviesbureau kan u niet alleen ondersteunen tijdens een bouwproject, maar kan u ook volledig ontzorgen. De regels en richtlijnen vanuit de Omgevingswet worden steeds zichtbaarder en de primaire verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwregelgeving komt steeds meer bij de opdrachtgever van bouwprojecten te liggen. Mede om deze reden wordt het voor projecten met aanzien alsmaar interessanter om een bouwkundig adviesbureau in arm te nemen. ERPP Advies is een bouwkundig adviesbureau, met een sterke expertise in bouwbesluittoetsing en het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Onze kennis strekt zich echter mijlen verder uit dan de bovenstaande werkzaamheden. Benieuwd wat we voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs. Onze expertise laten we graag het woord doen.

Bouwkundig advies voor overheden

Bij vergunningverlening, bouwbesluittoetsing en kwaliteitsanalyse kan ERPP Advies u ontzorgen. Ook bestemmingsplannen en bouwverordeningen kunnen door ERPP Advies worden getoetst en geschreven. In onze dienstverlening kunnen onze specialisten zowel tijdelijke als structurele ondersteuning bieden – afhankelijk van uw wensen. Naast advies en toetsing ligt bij ERPP Advies een belangrijke nadruk op ondersteuning en controle. Veelal versnellen we projecten door complete vergunningverlening- en handhavingstrajecten over te nemen.

Bij iedere taak die we voor u en uw bouwproject uitvoeren wordt veel aandacht besteed aan het afstemmen van verantwoordelijkheden, inspanningsverplichtingen en de algehele werkwijze. Met als gevolg: een klinkend eindresultaat.

Het werkproces van bouwkundig adviesbureau ERPP Advies

De start van uw samenwerking met ERPP Advies wordt vanzelfsprekend afgestemd met de coördinatoren, Wabo casemanagers en andere benodigde experts, afhankelijk van uw opdracht. Transparante en duidelijke communicatie is een van de kenmerken van onze professionals. Dit dragen we dan ook hoog in het vaandel. Zodra wij aan een opdracht beginnen, hanteren we korte lijnen om het schakelen en bijsturen in de communicatie te versoepelen. Naast digitale en telefonische communicatie, plannen onze casemanagers een driemaandelijkse face-to-face meeting.

Wanneer uw wensen en eisen helder zijn en de communicatielijnen zijn aangebracht, dan kunnen onze bouwkundige professionals aan de slag. De professionals van ERPP Advies voeren de werkzaamheden uit conform de regelgeving en procedures die gelden bij uw project. Uw dossier wordt op vertrouwelijke wijze behandeld.  Onze Wabo casemanagers en andere professionals die aan uw dossier hebben gewerkt, blijven als nazorg beschikbaar voor aanvullend advies.

Overheden

ERPP voor overheden

ERPP Advies adviseert en ondersteunt overheidsinstanties op landelijk, provinciaal, en gemeentelijk niveau. Wij bieden onze ruime expertise aan vanuit drie invalshoeken: Ruimtelijke Ordening, Bouwen & Wonen en Civiele Techniek & Milieu. Op alle gewenste ervaringsniveaus leveren wij specialisten en managers, maar ook het nodige uitvoerend personeel en ondersteuning.

Personeelsoplossingen
Dankzij een omvangrijk netwerk van professionals binnen diverse overheidsorganen bieden wij u op het juiste moment de juiste specialist, voor een tijdelijk of vast dienstverband. Ook het volledig uitbesteden van werk is mogelijk. Zo nemen wij regelmatig complete vergunningverlenings- en handhavingstrajecten over.

Opleiding en coaching
Dynamische ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, bedrijfsvoering en automatisering zorgen ervoor dat medewerkers van gemeenten en andere overheden zich constant moeten blijven ontwikkelen. Dat vraagt om een opleidingsprogramma waarin het opdoen, delen en behouden van kennis een cruciale rol speelt. ERPP Advies biedt hierbij waardevolle ondersteuning. En dat niet alleen in de beleidsfase maar ook bij de uitvoering; ons team verzorgt al jaren trainingen en workshops op maat tegen een scherp tarief.

Bouw- en vergunningaanvragen
ERPP Advies biedt zowel tijdelijke als structurele ondersteuning bij de verwerking en toetsing van bouwaanvragen. Wij dragen zorg voor de toetsing op onder meer volledigheid, bestemmingsplan, bouwbesluit en bouwverordening.

Ook kunnen we aansluiten op het digitaliseren van het vergunningenproces door de omgevingsvergunningaanvragen digitaal te toetsen. Bij alles wat we voor u doen, besteden we veel aandacht aan de afstemming van werkwijze, verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen. Met als resultaat: een klinkend eindresultaat voor u als opdrachtgever. Wij informeren u hier graag verder over.

Kwaliteit: analyse
Gemeenten hebben met de uitvoering van de kerntaken vergunningverlening, toezicht en handhaving een belangrijke functie in handen. Het aandachtsgebied kwaliteit speelt daarin een cruciale rol. ERPP Advies heeft in samenwerking met twee kennispartners een methodiek ontwikkeld waarmee naast de input ook naar de output van kwaliteit wordt gekeken. Twee jaar lang meten wij de prestaties van uw vergunningverlening- en toezichtorganisatie op uitvoering, klanttevredenheid en organisatorische efficiency. Zo brengen wij de kwaliteit helder in beeld − en stellen we u in staat de eventueel vereiste sturing toe te passen.

Kwaliteit: optimalisering
Processen en kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden. Het team van ERPP Advies is gespecialiseerd in het optimaliseren van processen. Juist omdat de kern van kwaliteit vaak in een goed gestructureerd en gestroomlijnd proces zit. Wij zijn tevens de aangewezen partij bij vraagstukken die betrekking hebben op bijvoorbeeld zelfevaluatie, het doorlichten van processen en het uitvoeren van quick processcans.

Bouw & Vastgoed

ERPP voor bouw & vastgoed

Bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van bouw- en vastgoedprojecten kan ERPP Advies voorzien in zowel detachering als zelfstandige realisatie. Daarbij nemen wij graag de tijd om uw organisatie en bedrijfscultuur te leren kennen. Zo kunnen we gestructureerd te werk gaan en aan al uw wensen voldoen. Wij bieden professionele project- en procesmanagers die commitment en samenwerking
hoog in het vaandel dragen. Ook kunnen wij voorzien in hooggekwalificeerde toezichthouders en directievoerders die uw contract bewaken.

Projectmanagement: zes fasen
De projectmanagers van ERPP Advies hanteren een werkwijze die bestaat uit zes fasen:

 • Initiatiefase (vraagstelling)
 • Definitiefase (wat)
 • Ontwerpfase (hoe)
 • Uitwerkingsfase (hoe te maken en prijsvorming)
 • Uitvoeringsfase (bouwuitvoering)
 • Nazorgfase (afronding)

De hoeveelheid fasen is afhankelijk van de grootte van een project.

Projectmanagement: zes beheersaspecten
Om projecten te beheersen, gebruiken onze projectmanagers de GROTIKmethode.
Deze methode behelst zes beheersaspecten:

 • Geld
 • Risico
 • Organisatie
 • Tijd
 • Informatie
 • Kwaliteit

Let wel: uiteraard staat uiteindelijk niet de methode voorop, maar uw wens!

Projectmanagement: onze professionals
De taakinhoud van onze projectmanagers is afhankelijk van de fase waarin
het project zich bevindt. Onze professionals:

organiseren, coördineren, bereiden voor, plannen, voeren uit, ronden
projecten af;

 • stellen een Programma van Eisen op en werken het idee uit;
 • maken een raming van investeringskosten;
 • selecteren en ontwerpende en uitvoerende partijen;
 • contracteren de ontwerpende en uitvoerende partijen;
 • onderhandelen over de prijs;
 • begeleiden bij de ingebruikname.

Toezichthouders en directievoerders
Een professionele toezichthouder/directievoerder van ERPP Advies is een betrouwbare spil bij de uitvoering van uw bouwproject. Onze toezichthouders en directievoerders:

 • bewaken uw project (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie);
 • leiden de bouwvergadering;
 • beoordelen en registreren het meer- en minderwerk;
 • houden toezicht op de bouwplaats;
 • verzorgen de oplevering;
 • verzamelen de revisiebescheiden;
 • begeleiden de nazorg gedurende de onderhoudstermijn.

 

Producten

Bouwadvies

ERPP Advies is een deskundig bouwkundig adviesbureau voor de (semi) overheid en de private sector. Wij adviseren onder andere op het gebied van bouwregelgeving (Wabo, omgevingsrecht) en leveren een bouwadvies op maat. Onze Wabo casemanagers, bouwplantoetsers, toezichthouders en adviseurs staan voor u klaar. Dankzij onze jarenlange ervaring bij verschillende opdrachtgevers, weten wij als geen ander hoe we u het beste kunnen ondersteunen. ERPP Advies is een dynamisch bureau met een bewust relatief klein team en een transparante werkwijze. Wij kunnen daarom snel schakelen en hanteren korte communicatielijnen. Op deze pagina kunt u lezen op welke gebieden wij uw project van ondersteuning en advies kunnen voorzien.

Bouwadvies op maat
U en uw medewerkers hebben vanzelfsprekend een eigen aanpak en een eigen cultuur. Onze professionals zijn erin getraind om de werkwijze, cultuur en systemen van uw organisatie snel te doorgronden. Met de verkregen informatie leveren wij bouwadvies op maat, toegesneden op uw specifieke vraag. Of het nu gaat om een bouwbesluittoets, een complete procedure omgevingsvergunning (de voormalige bouwvergunning) of andere aanverwante activiteiten: onze experts staan voor u klaar.

Heldere communicatie
Als opdrachtgever van ERPP Advies heeft u standaard twee accountmanagers, zodat de continuïteit van onze dienstverlening is geborgd. Dat brengt voordelen met zich mee. Mochten zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen, dan heeft u hier als opdrachtgever van ERPP geen hinder van. De tweede accountmanager pakt het werk op dezelfde wijze op, waar de ander is gebleven. Verder werken wij met tussentijdse evaluatiemomenten om de dienstverlening verder te optimaliseren, of om in te kunnen springen op bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen of veranderingen bij de opdrachtgever. Hiervoor wordt standaard elk kwartaal een face-to-face meeting ingepland.

IJzersterke en bovenal transparante communicatie is dan ook van groot belang voor onze professionals. Bouwadvies is tenslotte pas ijzersterk wanneer de samenwerking tussen onze professionals en de uwe dat ook is.

Meer informatie
Benieuwd wat voor bouwadvies onze specialisten u kunnen leveren? Neem gerust contact met ons op. De professionals van ERPP Advies laten hun expertise graag aan u zien. Voor meer informatie kunt u onze contactpagina bezoeken, of direct telefonisch contact opnemen via 020-2103780. We ondersteunen u graag met uw project.

Omgevingsrecht

Op dit moment is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Een bundeling van veel wetten gericht op de fysieke leefomgeving. De landelijke overheid wil echter verder en is bezig met het opstellen van één wet voor de fysieke leefomgeving: De Omgevingswet. De verwachting is dat vanaf 2021 de Omgevingswet in werking treedt: een bundeling van alle wetten voor de leefomgeving in één wet. De Omgevingswet tracht alle wetten voor de leefomgeving niet enkel te moderniseren, maar ook te vereenvoudigen. De nieuwe bundeling van wetten vraagt een andere aanpak in het werk. Voor sommige overheden (zowel ambtelijk als bestuurlijk) vraagt deze nieuwe aanpak een meer flexibele kijk op verschillende zaken. Bijvoorbeeld wat kan en mag.

ERPP Advies kan u in deze transitie ondersteunen. Onze professionals adviseren zowel (semi)overheden, woningcorporaties, architecten en bouwbedrijven in de private sector. Dankzij onze jarenlange ervaring met bouwprojecten weten we dan ook als geen ander hoe we onze wegen moeten bewandelen. Ook met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet is ERPP Advies scherp op de hoogte. We adviseren u dus graag.

Advies van ERPP
Met behulp van de nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Daardoor wordt het makkelijker om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, door onder andere wettelijke toetsingsregels, aan te kunnen passen.

Wanneer u een bouwproject wenst te starten, dan dient u in beginsel een omgevingsvergunning aan te vragen. Voor elke unieke fysieke activiteit geldt een eigen omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld voor de nieuwbouw van een groot woningbouwproject, de bevestiging van een alarm aan een bedrijfspand, of de verbouwing of sloop van beschermde monumenten. Maar ook de aanleg van een in- of uitrit.

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zitten nog behoorlijk wat haken en ogen. Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen en dit uitbesteden? Dat kan bij ERPP Advies!

Inspelen op de nieuwe wet
De Omgevingswet hanteert minder regels en wetten en focust zich hoofdzakelijk op meer vertrouwen in de mensen die ermee werken. Om dat vertrouwen voor de ingang van de wet te omarmen, is het dus belangrijk om goed voor te bereiden. Daarvoor zijn een aantal kerninstrumenten klaargezet, welke voor alle bestuurslagen vergelijkbaar zijn. Een kerninstrument waar ERPP Advies u als geen ander mee kan ondersteunen is de omgevingsvergunning. Maar ook de andere instrumenten van de Omgevingswet eigenen onze professionals zich toe.

Wilt u weten wat de wet voor u gaat betekenen? Neem dan contact met ons op.

Informatie over de Omgevingswet
Wilt u op de hoogte blijven van alles omtrent de nieuwe Omgevingswet? Of bent u simpelweg benieuwd naar de langetermijnvisie van de Nationale Omgevingsvisie op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland? Houd u dan onze site in de gaten, of bezoek het Omgevingswet-portaal van de Rijksoverheid. Voor meer informatie over de planning van de Omgevingswet en andere onderdelen van het stelsel, kunt u tevens contact opnemen met een van onze adviseurs. U kunt telefonisch bereiken via 020-2103780, of via de mail: info@erppadvies.nl.

ERPP Advies controleert: bouwbesluittoetsing

ERPP Advies kan ondersteuning bieden in het bouwproces, door aanvragen voor omgevingsvergunningen (de voormalige bouwvergunningen) te toetsen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is opgesteld door de overheid en wettelijk geregeld via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet en bestaat uit minimale bouwtechnische voorschriften voor bouw- en gebruikskwaliteit. Het Bouwbesluit stelt eisen aan onder andere de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuprestatie van een gebouw. Elk gebouw (onder andere woning, kantoorgebouw, bedrijfshal) moet aan deze wettelijke eisen voldoen. De bouwbesluittoetsing is daarom essentieel, zowel in de ontwerpfase van een bouwproject, als tijdens het aanvraagproces van een omgevingsvergunning.

Bouwbesluittoetsing voor bouw en vastgoed
Is uw organisatie actief in de bouw- en vastgoed sector en wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen? Dan dient u rekening te houden met soms veel indieningsvereisten en vertragingen in het aanvraagproces als het bouwplan gebreken of onvolledigheden bevat voor de gemeente. Zowel voor nieuwbouw, als verbouwingen, groot onderhoud of renovaties moet een gebouw voldoen aan het Bouwbesluit en u als aanvrager dient aan te tonen dat daaraan wordt voldaan. Wanneer u een omgevingsvergunning voor een gebouw wilt aanvragen, kan het daarom goed zijn om vooraf en tussentijds te controleren of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. ERPP Advies kan zorg dragen voor een bouwbesluittoetsing, voordat u uw aanvraag indient bij de gemeente. Onze professionals toetsen uw aanvraag aan het Bouwbesluit en kunnen u ondersteunen bij de communicatie met de gemeente.

Het toetsingsproces
Wanneer u hier behoefte aan heeft, kunnen individuele onderdelen uit het Bouwbesluit compleet, los, of meerdere malen worden getoetst. Wij zijn een dynamisch bedrijf en staan voor een persoonlijke benadering. Wij komen langs op locatie om het toetsingsproces met u vooraf af te stemmen op uw werkwijze en wensen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Na de bouwbesluittoetsing door ERPP, ontvangt u een gerichte rapportage met de bevindingen naar aanleiding van de toetsing, op alle van toepassing zijnde onderdelen van het Bouwbesluit. De rapportage bevat daarnaast een uitgeschreven advies. Ook na afronding van het proces blijven wij beschikbaar voor advies en vragen over uw bouwbesluittoetsing.

Wilt u mogelijke problemen in de aanvraag van uw omgevingsvergunning voor zijn? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor een bouwbesluittoetsing.

Bouwbesluittoetsing voor gemeenten
Als gemeente heeft u de taak om toe te zien op het Bouwbesluit en daarmee het kwaliteitsniveau van gebouwen preventief te borgen binnen de gestelde kaders. ERPP Advies kan ondersteuning bieden in dit proces door advies te geven, te ondersteunen bij het toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning op het bouwbesluit, of de zorg voor het aanvraagproces geheel uit handen te nemen. Onze experts zijn deskundig en voldoen aan alle vereiste kwaliteiten en kwalificaties voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Wij toetsen op alle wettelijke vereisten van het bouwbesluit, afgestemd op het door u gewenste kwaliteitsniveau. ERPP kan u veel werk besparen, maar de uiteindelijke besluitvorming over de getoetste vergunningaanvragen ligt uiteraard bij u als het bevoegd gezag. Wij staan voor een professionele, vertrouwelijke en integere samenwerking. De toetsingsresultaten worden altijd uitgebreid gerapporteerd aan de hand van checklists, een uitgeschreven advies en desgewenst een brief in het format van uw gemeente.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over wat ERPP Advies voor gemeenten kan betekenen.

ERPP Advies ondersteunt: omgevingsvergunning aanvragen

ERPP Advies kan ondersteuning bieden bij zowel het aanvragen van een omgevingsvergunning, als het verwerken en toetsen van een omgevingsvergunning. Denk hierbij aan een aanvraag voor het verbouwen van een monument, nieuwbouw van woningen en appartementen, verbouw van een hotel en kantoren. Dergelijke bouwprojecten kunnen in strijd zijn met bestemmingsplannen van de gemeente en vereisen om die reden specifieke toestemming. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen meerdere bouw gerelateerde activiteiten in één aanvraag worden geregeld. Dat is wel zo eenvoudig.

Een omgevingsvergunning aanvragen
Een omgevingsvergunning kan zowel online als schriftelijk worden aangevraagd. U doorloopt een vragenlijst of vult een formulier in en voegt de benodigde bijlagen toe. Dit kan een flinke klus zijn, omdat een aanvraag verschillende activiteiten, vergunningen en onderzoeken kan omvatten. ERPP Advies kan uw organisatie ondersteunen bij het doen van een vergunningcheck (is uw project mogelijk (bouw)vergunningsvrij) en bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Wij geven advies, regelen de vereiste onderzoeken voor u of nemen de gehele aanvraag uit handen, namens uw organisatie.

Naast de tijd die ERPP Advies nodig heeft om uw omgevingsvergunning aanvraag goed voor te bereiden en in te dienen, moet u ook rekening houden met de termijnen waarbinnen de gemeente of ander bevoegd gezag een beslissing neemt op de aanvraag. De reguliere procedure duurt maximaal  acht weken en is van toepassing op eenvoudige aanvragen. Complexe aanvragen, waarbij de omgeving bijvoorbeeld een hoog risico loopt, doorlopen een meer uitgebreide procedure die maximaal zes maanden in beslag kan nemen.

Ondersteuning voor overheden
Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden zowel online, via het Omgevingsloket (OLO), als schriftelijk bij uw gemeente ingediend. Dit kan een hoop extra werk opleveren. ERPP Advies kan uw gemeente ondersteunen bij het verwerken van de aanvragen. Onze experts kunnen op tijdelijke, maar ook op structurele basis ondersteuning bieden in het verwerken en (digitaal) toetsen van de aanvragen die bij uw gemeente binnen komen. Ook kunnen wij de gehele verwerking en toetsing van omgevingsvergunningen uit handen nemen. Wij houden uiteraard rekening met specifieke regels en werkwijze binnen uw gemeente.

De meerwaarde van ERPP Advies bij omgevingsvergunning aanvragen
Onze experts zijn deskundig en voldoen aan alle vereiste kwaliteiten en kwalificaties voor het uitvoeren van de werkzaamheden betreffende omgevingsvergunning aanvragen. ERPP Advies gaat op professionele en persoonlijke wijze te werk, waarbij een transparante samenwerking centraal staat. Wij sluiten onze werkzaamheden graag aan op uw wensen, eisen en werkprocessen en komen altijd langs op locatie. Een samenwerking met ERPP kan u veel werk en tijd besparen, maar de uiteindelijke besluitvorming ligt uiteraard bij u. Wij leveren daarnaast uitgebreide rapportages aan de hand van checklists, een uitgeschreven advies en desgewenst een brief in uw format. Ook na afronding van een traject blijven wij beschikbaar voor advies en vragen over uw omgevingsvergunning aanvragen.

Wij kijken graag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van omgevingsvergunning aanvragen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

 

Over ons

Over ons
Over ons

ERPP Advies levert consultancydiensten en ervaren vakspecialisten op het gebied van bouw, vastgoed, ruimtelijke ordening, civiele techniek en milieu. Ons uitgebreide netwerk dekt het totale spectrum en onze expertise bestrijkt de volle breedte: projectmanagement, vergunningmanagement, casemanagement, vastgoedmanagement en objectmanagement.

Onze benadering
Onze consultants en professionals kennen en begrijpen de bouw- en vastgoedwereld en alles wat erbij komt kijken. Zij doen hun werk vanuit een integrale visie. Door op alle functie- en opdrachtniveaus interim- en structurele oplossingen op doordachte wijze te combineren, brengt ERPP het beste van twee werelden samen − voor zowel opdrachtgevers als professionals.

Onze consultants
Onze consultants fungeren als de intermediair tussen u (c.q. uw organisatie) en de
(zelfstandige) vakspecialisten die via ERPP Advies bij u aan het werk gaan, tijdelijk of in vaste dienst. Met oog voor de mens en inzicht in de markt weten onze consultants uw personeels- en projectbehoefte naar een perfecte personele invulling.

Onze professionals
Onze professionals zijn specialisten die vakkennis koppelen aan een hoge mate van betrokkenheid. Zij worden intern opgeleid en krijgen alle gelegenheid om optimaal te profiteren
van elkaars kennis.

Onze focus
Als intermediair onderscheidt ERPP Advies zich door te focussen op:

 • Omgeving − Om welke functie of opdracht gaat het, en in welk type organisatie? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Wat zijn uw behoeften en wensen?
 • Individu − Welke persoonlijke vaardigheden en deskundigheid worden er gevraagd?
 • Samenwerking − Welke mate van samenwerkingsvermogen en betrokkenheid wordt er
  gevraagd?
 • Middelen − Welke middelen en processen zijn er nodig of aanwezig om de uitvoering van de functie/opdracht te laten slagen?
Referenties

Onze referenties

Contact
Adviseert. Ondersteunt. Controleert.

Kantoor:
MediArena 12
1114 BC Amsterdam
+31 20 2103780

E-mail ERPP Advies:
Bent u op zoek naar informatie of heeft u een specifieke vraag voor ERPP Advies? Vul dan hiernaast het formulier in, en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Naam*:
E-mail*:
Bericht*:

ga naar de de vakmeester.nl